วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่อำเภอพรเจริญ และอำเภอเซกา โดยได้ชี้แจงแนวทางการส่งเงินคืนให้กับโครงการเนื่องจากสัญญาส่งเงินคืนครั้งแรกจะครบกำหนดใน เดือน สิงหาคม 2564 พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น