บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
เลขที่  471  หมู่ 1  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  38000
โทร  042492734-5  โทรสาร  042492735