02036401
 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอศรีวิไล, ปศุสัตว์อำเภอ บึงโขงหลง และปศุสัตว์อำเภอบุ่งคล้า
มอบโคแม่พันธุ์จำนวน 25 ตัว ให้กับศูนย์ (ศพก.) หลัก จำนวน 5 ศูนย์
1. อำเภอศรีวิไล
2. อำเภอเซกา
3. อำเภอพรเจริญ
4. อำเภอบึงโขงหลง
5. อำเภอบุ่งคล้า
เลี้ยงเพื่อการผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในชุมชน
ในการนี้ได้ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และทำสัญญายืมแม่โค รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับแม่โค และมอบเวชภัณฑ์ให้กับประธานศูนย์ (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายวิชิต โพธิ์ขี หมู่ 8 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ