วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2564 หลักสูตร "ความรุู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) และการใช้งานโปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)" บุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการจำนวน 18 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 6 ราย รวม 24 ราย มีนายวิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคลัมปี สกิน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ บรรยายการใช้งานโปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ