สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวมุสลิม ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ได้รับทราบถึงสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาล รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคชาวมุสลิม หรือประชาชนทั่วไป ว่าจะได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล ซึ่งสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล