ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ หมายเลขการแจ้ง D 133543  รายละเอียดการชี้แจง