- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ และน้ำเชื้อโค โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี วันที่ 5 สิงหาคม 2563 รายละเอียดประกาศ

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด