วันที่ 21 มกราคม 2562 นายวิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบระดับจังหวัด
และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกคน ร่วมตรวจประเมินสนามชนไก่มาตรฐานทีจะได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ครั้งที่ 2 ของนายสุระศักดิ์ อังคะราช 
178 ม.8 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ