วันที่ 21 มกราคม 2562 นายองอาจ  คนกล้า ปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจคัดเลือกเกษตรกรฟาร์มต้นแบบ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ในเขตพื้นที่เพื่อคัดเลือกและจัดทำข้อมูลพื้นฐานฟาร์มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ