วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกิจการฆ่าสัตว์ (ใบอนุญาต ฆจส.2) ตามหลักสูตร "การปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562" เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรอง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ