วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ปรัชญา ประไพวงษ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายเดชธนิช มูลภัคดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ร่วมออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการห้องเย็น
" พีเอช-ที อินเตอร์ฟู้ดส์ สาขาบึงกาฬ "  เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทั้ง พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
และ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี