วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวมติชน เรื่องการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา
พร้อมนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะของนายวันดี สอนฮุง เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในสวนยางพารา บ้านหนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 17 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกหญ้า สร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ จำนวน 7 ไร่ และปลูกยางพารา จำนวน 10 ไร่